Kontrola w firmie

Kontrola w firmie

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność gospodarczą podlega prawu kontroli ze strony organów państwa. Jest to szczegółowo zawarte w przepisach prawnych. Opisywany jest cały proces możliwej kontroli, od zawiadomienia przedsiębiorcy o jej planie, przez jej przeprowadzenie, po zakończenie. Należy się z nią liczyć podczas prowadzenia działalności gospodarczej, warto też się do niej przygotować. Najlepszym sposobem jest oczywiście prowadzenie działalności zgodnie z prawem i posiadanie porządku w jej dokumentacji. Z pewnością pomocna będzie tutaj własna systematyczność, a także pomoc ze strony osób, które dobrze się na tym znają, np. księgowych z biura UniTax Współpraca z dobrym biurem rachunkowym to często połowa sukcesu podczas przeprowadzanej kontroli.

Zasady kontroli działalności gospodarczych

Według przepisów organ kontrolujący działalność gospodarczą ma obowiązek zawiadomić przedsiębiorcę na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą. Jeśli od otrzymania zawiadomienia minie powyżej 30 dni i w tym czasie zapowiadana kontrola się nie rozpocznie, organ kontrolujący zobowiązany jest powiadomić przedsiębiorcę ponownie przy zachowaniu tych samych zasad. Czas trwania kontroli w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie może przekroczyć czterech tygodni w ciągu całego roku kalendarzowego. W przypadku większych firm czas kontroli wydłużony jest do ośmiu tygodni. Jeśli kontrola trwa dłużej konieczne jest przedstawienie uzasadnienia na piśmie. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania i przetrzymywania książki kontroli, w której zawarte będą wszelkie zalecenia organu kontrolującego.

Czy może paść nakaz wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej?

Tak. Jeśli działanie firmy jest niezgodne z przepisami ustawy, zagraża życiu lub zdrowiu, a także środowisku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta informują odpowiednie organy administracji publicznej. One z kolei informują wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych czynnościach. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w wyjątkowych sytuacjach mogą wydać nakaz wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej na czas nie dłuższy niż 3 dni.