Zarządzanie budynkami

Zarządzanie nieruchomościami reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi. zmianami). Zgodnie z jej zapisami zarządzanie budynkami to działalność polegająca na zawodowym, czyli odpłatnym wykonywaniu czynności zleconych przez właściciela nieruchomości.

Jakie warunki musi spełniać zarządca budynku?

Wykonywanie działalności w zakresie zarządzania wymaga odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. W przypadku zarządcy budynku warunkiem jest posiadanie odpowiedniej licencji. Uzyskanie licencji uprawniającej do prowadzenia działalności zawodowej związanej z zarządzaniem nieruchomościami wymaga spełnienia kilku ustawowych warunków. Zaliczamy do nich: posiadanie wyższego wykształcenia i ukończenie podyplomowych studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami lub posiadanie wyższego wykształcenie z zakresu gospodarki nieruchomościami i odbycie odpowiednio udokumentowanej praktyki. Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna.Wydaje ją Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami prowadząca także Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości.

Co wchodzi w zakres usług zarządcy nieruchomości?

Na zarządcy budynku ciąży odpowiedzialność za powierzone mienie, działanie w jak najlepszym interesie właściciela i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, dążenie do uzyskania optymalnego stanu nieruchomości  i zapewnienie jej właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej. Zarządca prowadzi również obsługę administracyjną i zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom, poprzez właściwą eksploatację, niezbędne remonty i kontrole stanu technicznego obiektów. Szczegółowy zakres obowiązków reguluje umowa zawarta między zarządcą a właścicielem nieruchomości.

Dlaczego zarządzanie budynkiem należy powierzyć  zewnętrznej firmie?

Zarządzanie nieruchomością ma charakter interdyscyplinarny, toteż do prowadzenia tego typu działalności niezbędna jest wiedza z wielu dziedzin. ”Wysoki poziom usług może zapewnić wyłącznie zespół pracowników składający się z licencjonowanych zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, doradców w zakresie nieruchomości, prawników oraz doświadczonych administratorów i księgowych. Dlatego zarządzanie budynkiem należy powierzyć zewnętrznej firmie – twierdzą  właściciele NORDHOME Sp. z o.o. Warto również podkreślić, że zarządca odpowiada  często za olbrzymi majątek, jakim są nieruchomości i generowane przez nie zyski. Profesjonalne firmy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i w przypadku szkód, mogą dochodzić roszczeń poprzez to ubezpieczenie. Dlatego należy postawić na doświadczenie i fachowość licencjonowanych firm.